காதல் எத்தனை காதல்

on Mar 30,2013
By
தமிழ் நகைச்சுவை
தமிழ் நகைச்சுவை

காதல் எத்தனை காதல்

ரசிகர் 1 : பிரபுதேவா தன்னோட அடுத்த படத்துக்கு என்ன தலைப்பு வைப்பார்?

ரசிகர் 2 : காதல் எத்தனை காதலடா - ன்னு வைப்பார் பாரேன்

Previous Joke Random Joke 178 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top