மயிலுக்கும் கிளிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ...?

on Apr 10,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

மயிலுக்கும் கிளிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ...?
யோசிங்க... யோசிங்க...
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
மயில் தேசியப் பறவை.கிளி ஜோசியப் பறவை ! எப்பூடி...?

Previous Joke Random Joke 433 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top