சிவன் கோயிலுக்கும்போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான்...

on Apr 10,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

சிவன் கோயிலுக்கும்போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான்...
,
,
,
,
,
,
,
,
,,
,
,
,
,
,,
அங்கே நந்தி இருக்கும்;
இங்கே தொந்தி இருக்கும் !

Previous Joke Random Joke 409 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top