பெரிய விசயங்களை விட சிறிய விசயங்களே அதிகம் காயப்படுத்தும்...

on Apr 27,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

பெரிய விசயங்களை விட சிறிய விசயங்களே அதிகம் காயப்படுத்தும்...

உதாரணம்...
....
...
...
...
...
...
...
குதிரை மேல உக்கார முடியும், குண்டூசி மேல...?

Previous Joke Random Joke 293 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top