நன்பனை மச்சான் என அழைப்பது.......

on Apr 27,2013
By
Kesava raja
Kesava raja

நன்பனை மச்சான் என அழைப்பது, அவன் தங்கையை காதலியாக நினைப்பதால் அல்ல, அவன் காதலியை தங்கையாக நினைப்பதாலே.....!

Previous Joke Random Joke 430 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top