பாம்பே முடிவெட்டும் நிலையம்

on Apr 30,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

”எந்த ஊர்லேயாவது பாம்பு முடி வெட்டி விடுமாண்ணே ...?

”அதெப்படிடா பாம்பு முடி வெட்டும்...”’

”அதோ பாருங்கண்ணே..”பாம்பே முடிவெட்டும் நிலையம்”ன்னு கடை வச்சிருக்கு...அது ,எப்படிண்ணே கத்திரிக்கோலையும் சீப்பையும் பிடிக்கும்...”

Previous Joke Random Joke 558 Next Joke

Comments(1)

Login into your Account to comment here…
Dhamu

Dhamu said on Apr 30,2013 at 03:24 PM

rofl.....

▲ Back to Top