2 லட்சமும் கிடைக்கலாம்.. 2 வருஷமும் கிடைக்கலாம்

on Sep 02,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

ஒரு பண்ணையார் தன் பண்ணையை காப்பீடு செய்திருந்தார்.. முதல் தவணைப் பணத்தை செலுத்தியபின் அதிகாரியைக் கேட்டார்..

"இன்னிக்கு ராத்திரியே என் பண்ணை தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சுட்டுதுன்னா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்..?

அதிகாரி தயக்கத்துடன் சொன்னார்...

" வக்கீலைப் பொருத்தது... 2 லட்சமும் கிடைக்கலாம்.. 2 வருஷமும் கிடைக்கலாம்..!

Previous Joke Random Joke 431 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top