ஐந்தாவது மாடிக்கு போகணும்னா எத்தனை படிக்கட்டுக்கள்ஏறணும் ?

on Sep 20,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

ஆசிரியரும் மாணவனும் பேசிக்கொண்டது;
நம்ம பள்ளியில் மொத்தம் 5 மாடிகள் இருக்கு.
ஒவ்வொரு மாடிக்கும் 15 படிக்கட்டுகள் இருக்கு.
ஐந்தாவது மாடிக்கு போகணும்னா எத்தனை படிக்கட்டுக்கள்ஏறணும் ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
எல்லா படிக்கடையும் தான் ஏறணும் சார்..!
தவறேதும் இல்லையே.!!

Previous Joke Random Joke 575 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top