சீக்கிரம்..சீக்கிரம்..

on Oct 02,2013
By
Ruppa Bala Chander
Ruppa Bala Chander

மன்னா ! அண்டை நாட்டரசன் குதிரையில்
வந்து நம் அரசியை கடத்திச் சென்று விட்டான்…!

ராணி சத்தம் போடவில்லையா?

”சீக்கிரம்..சீக்கிரம்..” என்று அலறினார்கள், மன்னா

Previous Joke Random Joke 365 Next Joke

Comments(0)

No Comments Found… Be the first person to comment here…
Login into your Account to comment here…
▲ Back to Top